Konkurs (NIE)SZABLONOWA WIOSNA

 

REGULAMIN KONKURSU „(nie)sZAblonowa wiosna”

Skapande Tomasz Zaręba
ul. Krakowska 91, 32-650 Kęty

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Skapande Tomasz Zaręba z siedzibą przy ul. Krakowska 91, 32-650 Kęty, NIP: 5492368167

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie przebywające na terenie Polski.

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

6. Konkurs trwa od 27.03.2023 do 3.04.2023r (do 23:59).

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 4.04.2023r, za pośrednictwem fanpage’a Organizatora (https://www.facebook.com/szablonystencils).

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/szablonystencils

9. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a https://www.facebook.com/szablonystencils, jednak nie jest to warunek obligatoryjny.

 

Zadanie konkursowe

10. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu posta na profilu na Facebooku Organizatora, w którym ogłoszony jest konkurs. W treści komentarza należy wkleić link do wybranego w sklepie organizatora (stencils.pl) produktu (lub jego zdjęcie zaczerpnięte ze strony stencils.pl), który Uczestnik chciałby posiadać, a także w krótkiej wypowiedzi pisemnej opisać jego wykorzystanie (np: powstałą z jego udziałem aranżację wnętrza, stylizację mebla, planowaną metamorfozę, itp). 

11. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.

12. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.

13. Zwycięskie zgłoszenia zostaną wybrane przez Organizatora. 

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

17. Nagrodą w konkursie są 3 bony o wartości 200zł do wykorzystania w sklepie stencils.pl. Każdy z trójki zwycięzców otrzyma 1 bon o wartości 200zł, który nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

18. Nagrodę można odebrać drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook .

19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 10.04.2023r (do godz. 23:59) po tym czasie Nagroda traci ważność.

20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage, chyba, że ten jasno wyrazi taki zakaz.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@stencils.pl

25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis: KONKURS „(NIE)SZABLONOWA WIOSNA”

26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Skapande Tomasz Zaręba z siedzibą przy ul. Krakowska 91, 32-650 Kęty, NIP: 5492368167. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Organizatorem po adresem e-mail: sklep@stencils.pl.

28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/szablonystencils.

29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpagehttps://www.facebook.com/szablonystencils.

33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu